มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา )

ประกาศวันที่ 01/06/2561 - 536 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561