สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมือวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 20/05/2559 - 1,388 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมือวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล

สาขาสาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับแต่งตั้ง 09 ธันวาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ

สาขาสาธารณสุขศาสตร์  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้รับแต่งตั้ง 27 พฤษภาคม 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรรค์ วินยางค์กูล

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับแต่งตั้ง 27 พฤศจิกายน 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ

สาขาดนตรี  สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 12 มีนาคม 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร ไชยวงศ์ศักดา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับแต่งตั้ง 04 ธันวาคม 2558