มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล )

ประกาศวันที่ 03/10/2561 - 1,180 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

สาขาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561