มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน )

ประกาศวันที่ 20/11/2561 - 2,134 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.โกมินทร์ วังอ่อน

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561