มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร )

ประกาศวันที่ 15/11/2561 - 997 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการท่องเที่ยว

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561