มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา )

ประกาศวันที่ 29/01/2561 - 1,181 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (นานาชาติ)

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561