สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

ประกาศวันที่ 13/10/2561 - 1,336 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ทาหาร สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤทัย ตันมา สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง เจริญผล สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม