สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมือวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 17/04/2561 - 803 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมือวันที่ 9 เมษายน 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์