กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ปรียาภา วังมณี)

ประกาศวันที่ //543 - 176 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. ปรียาภา วังมณี

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

9 พฤษภาคม 2567