กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. กรชนก นันทกนก)

ประกาศวันที่ //543 - 183 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. กรชนก นันทกนก

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

14 พฤษภาคม 2567