สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย (ได้รับอนุมัติการขอเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ที่เคยได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น)

ประกาศวันที่ //543 - 197 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

(ได้รับอนุมัติการขอเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ที่เคยได้รับ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น)

1. อาจารย์ ดร. ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะครุศาสตร์