สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ //543 - 246 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ ครั้งที่  8/2567 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. อาจารย์ นิรุตติ์ ชัยโชค สาขาวิชาการบัญชี  สังกัดคณะบัญชี