มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ประกาศวันที่ //543 - 276 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

1. นางสาววิภาวดี คำไชยเทพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. นางสาวอรชร ปิยศทิพย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

3. นางสาววิลาวรรณ วิทิยศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะบัญชี

4. นายนฤเทพ ผาคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. นางสาวปัชชญา สายวงค์ปัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์