สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ //543 - 152 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 19 เมษายน 2567

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรมินทร์ อริเดช สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคเรศ อุดชะยา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม