กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นคร ไชยวงศ์ศักดา)

ประกาศวันที่ 01/03/2567 - 125 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นคร ไชยวงศ์ศักดา

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

18 มกราคม 2567