มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศวันที่ 19/02/2567 - 119 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

1. นายประสิทธิ์ มณีวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางสาวศิริพร เครื่องพาที นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม