สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 19/02/2567 - 156 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ซิมมี่ อุปรา สาขาวิชาภาษาศาสตร์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์