กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรา สมกำลัง)

ประกาศวันที่ 29/01/2567 - 143 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรา สมกำลัง

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 ธันวาคม 2566