มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

ประกาศวันที่ 25/01/2567 - 165 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

1. นายพีระ  กอบแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางสาวทิพวรรณ ศิวพรวรรณากร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม