สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 21/11/2566 - 292 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 15/2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิเวศ จีนะบุญเรือง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ