กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ไชยคำวัง)

ประกาศวันที่ 21/11/2566 - 238 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ ไชยคำวัง

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13 สิงหาคม 2566