กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. กรรณิการ์ คันทมาศ)

ประกาศวันที่ 09/10/2566 - 200 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. กรรณิการ์ คันทมาศ

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยพะเยา

29 สิงหาคม 2566