สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 25/09/2566 - 284 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ปริญญา สาเพชร สาขาวิชาฟิสิกส์  สังกัดคณะครุศาสตร์