กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธพร ลี้วิเศษ)

ประกาศวันที่ 21/09/2566 - 178 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธพร ลี้วิเศษ

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 กรกฎาคม 2566