สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 ราย

ประกาศวันที่ 16/02/2561 - 900 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 ราย

 

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่