กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ เกตุเพชร)

ประกาศวันที่ 11/09/2566 - 441 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ เกตุเพชร

อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

18 กรกฎาคม 2566