กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ วินยางค์กูล)

ประกาศวันที่ 23/08/2566 - 153 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ วินยางค์กูล

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 กรกฎาคม 2566