สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 22/08/2566 - 262 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร ขุนศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. มีชัย เทพนุรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์