สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 22/08/2566 - 320 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 256

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ครองยุติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม