มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ประกาศวันที่ 22/08/2566 - 244 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

1. นางสาวสุภาพร  ชมสวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

2. นางทรายขวัญ  ไชยชมพู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

3. นางขวัญเรือน  คำโน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

4. นางอรทัย  สว่างรัตน์  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

5. นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี