กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย วรพัฒน์)

ประกาศวันที่ 04/08/2566 - 228 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชชัย วรพัฒน์  

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา

24 พฤษภาคม 2566