กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร)

ประกาศวันที่ 04/08/2566 - 390 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Doctor of Arts (D.A.)    สาขาวิชา World History

Zhengzhou University

30 มิถุนายน 2566