กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ประกาศวันที่ 21/07/2566 - 417 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเที่ยบเท่า ในการประชุมสภาครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 

ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็น ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี