สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 21/07/2566 - 448 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสรณ์ ใจแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ แก้วตาติ๊บ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาสถิติ วิจัย การวัดและการประเมินผลการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นครินทร์ น้ำใจดี สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  อนุสาขาวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรม สังกัดคณะสังคมศาสตร์