กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. อรทัย ขันโท)

ประกาศวันที่ 18/07/2566 - 259 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. อรทัย ขันโท

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยพะเยา

22 พฤษภาคม 2566