มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 19/01/2561 - 1,267 views

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 จึงแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 19 ตุลาคม  2560