มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายบริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 26/06/2566 - 423 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายบริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นางสาวปราณี ทาสีลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี