มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 26/06/2566 - 406 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายธีรวัฒน์ วังมณี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี