มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ประกาศวันที่ 23/06/2566 - 316 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

1. นางพรทิพย์ สุวรรณ นิติกร ชำนาญการ สังกัด กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

2. นางสาวรุ่งนภา เผ่าปินตา นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี