มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประกาศวันที่ 06/06/2566 - 434 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ในการประชุมสภาครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

1. นางสาวศิรินภา ขันธิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด คณะครุศาสตร์

2. นางสาวศิวพร พลอยเพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. นายสมฤทธิ์ เศรษฐาทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

4. นางอารีย์ อินนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัด กองพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี