มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 9 ราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ประกาศวันที่ 24/04/2566 - 705 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 9 ราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

1. นางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

2. นางสาวสุรีย์มาตร คำสุหล้า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. นางสาวอนงค์ โถยะโล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะนิติศาสตร์

4. นายธนกฤต จันต๊ะนาเขต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. นายธนาเสฎฐ์  มะลิป่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. นางสาวปราณีต  ปงกันคำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7. นายเอกนรินทร์  สุรินทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. นายพนม  จันต๊ะแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

9. นางอรวรรณ  คุ้มถนอม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม