สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 24/04/2566 - 554 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 21 เมษายน 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี อุปปินใจ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์