กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. พงศกร สมมิตร)

ประกาศวันที่ 24/04/2566 - 654 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. พงศกร สมมิตร

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566