กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ณภษร เผ่ากล้า)

ประกาศวันที่ 30/03/2566 - 990 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. ณภษร เผ่ากล้า

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566