สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 24/03/2566 - 559 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ตองอ่อน สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ