สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 24/03/2566 - 685 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ คณารีย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก