สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย

ประกาศวันที่ 20/02/2566 - 530 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช ศรีเล็ก สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร  เตวิยะ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุตรี เวทพิเชฐโกศล  สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์