สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 19/01/2566 - 670 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมศิริ นิลดำ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ