สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 19/01/2566 - 671 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัลณิกา สายน้ำเย็น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อนุสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเวช อนันเอื้อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อนุสาขาวิชาการจัดการและโลจิสติกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสรา กฤตาวาณิชย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ