สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 17/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 29/12/2565 - 497 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 17/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันย์ธนัญ สุชิน สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์